نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 10 فوریه (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) ceteris paribus در کنار Yonhap Infomax، آژانس مالی و تجهیزاتی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (% )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
49 3.
49

2-M 3.
48 3.
47

3-M 3.
47 3.
47< /p>

6-M 3.
54 3.
53

12-M 3.
58 3.
56

(پایان)

مطالب قبلی :


(سرب) قلیاییت لوته قیمت های سال 2022 را تغییر می دهد
(LEAD) KT 2022 4.9 pct فاصله
برنامه ها و دسته بندی های کانادا
NCSOFT 2022 14.4 درصد 452.6 میلیارد وون
KB Financial 2022 4.4 pct 4.19 tln وون